Sukūrta Webpark.lt

El. paštas:info@REVERANS.LTAdresas:Molėtų g. 4a, Didžioji Riešė

Kas žinotina, mirus artimam

Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje - policijos pareigūnai.
Mirties faktą nustato:

greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą);

kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu);

šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis;

gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas).

Su medicinine pažyma, liudijančią mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusiojo asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją.
Namuose mirusiojo kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.
Viešoje vietoje mirusiojo kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.
Ligoninėje mirusiojo kūnas negali būti joje laikomas ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.

Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.
Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.
Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų, su šarvojimu susijusių klausimų, reikia kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančias įmones, įsikūrusias mirusiojo asmens buvusioje arba laidojančio asmens esamoje gyvenamojoje vietoje.

Laidojimo pašalpa

Turint medicininę pažymą, liudijančią mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos , kurios dydis = 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y. 1040 litų. (1 BSI dydis nuo 2007 m. sausio 1d. nustatytas 130 Lt ir yra indeksuojamas).
Laidojimo pašalpa skiriama mirus:

Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;

Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja: mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.
Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.
Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusiojo asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).
Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:

laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje arba seniūnijoje);

mirties liudijimas (originalas ir jo kopija);

laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;

juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.
Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.